Lapsen osallisuus

Lapsella on samat perusoikeudet kuin muillakin kansalaisilla. Lapsi on itsenäinen yksilö ja häntä on kohdeltava tasa-arvoisesti.

lapsenonnellisuusTurulan perhekodissa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kehitystasoaan vastaavasti itseään koskeviin asioihin ja hänellä oikeus osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Lasta kannustetaan ja tuetaan ilmaisemaan itseään ja antamaan palautetta.

Osallisuus on vuoropuhelua aikuisen ja lapsen välillä, jonka kautta opitaan olemaan ja elämään yhdessä. Työkaluja osallisuuden toteutumiseen Turulan perhekodissa ovat muun muassa yhteisöpalaverit, kahdenkeskiset keskustelut, yhdessä tekeminen ja palautejärjestelmä.

Työntekijöiden valmiuksia kohdata lapsi yksilönä, kuunnella häntä ja ottaa hänen mielipiteensä huomioon hoito- ja kasvatustyössä kehitetään jatkuvasti. Työntekijöille suunnatut koulutukset ja työnohjaus ovat keskeiset elementit oman työn arvioinnille ja sen kehittämiselle.